SOAL PPG SKI (SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM)

Posted on

Intel Madrasah ID – SKI (SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM) – Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi beberapa butir soal PPG SKI (SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM) utuk referensi anda bagi yang sedang mengikuti pelatihan PPG di tahun 2022 ini.

Secara substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik.

Berikut Latihan Soal PPG SKI (SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM) :

Setelah imam Ali ra. Wafat terjadilah sebuah perjanjian damai di Persia (‘ammul jamaah) antara Mu’awiyah bin Abu Sufyan dengan putra khalifah Ali ra. Yang bernama…
A. Ali bin Abi Thalib
B. Hasan bin Ali
C. Husein bin Ali
D. Abdullah bin Ali
E. Abu Thalib

Alasan mendasar yang menyebabkan Muawiyah bin Abu Sufyan enggan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah…
A. Sakit hati karena dipecat dari jabatannya sebagai gubernur
B. Muawiyah ingin menjadi khalifah
C. Menuntut kedaulatan penuh atas syam
D. Menuntut hukuman atas pembunuhan Utsman
E. Mempersatukan umat muslim

Seorang khalifah bani Umayyah yang sangat religius, demokratis, dan mementingkan persatuan umat…
A. Al-Walid bin Abdul Malik
B. Abdul Malik bin Marwan
C. Hisyam bin Abd malik
D. Sulaiman bin Abdul Malik
E. Umar bin Abdul Aziz

Pada perkembangan di bidang administrasi pemerintahan, Dinasti Bani Umayyah melakukan sistem pemerintahan dari…
A. Demokrasi ke sentralisasi
B. Demokrasi ke monarki
C. Demokrasi ke beberapa wilayah
D. Sistem pemerintahan ke monarki

Pada masa Bani Umayyah organisasi Negara terdiri dari 5 antara lain yaitu An Nidhamul Harbi, yang merupakan organisasi…
A. Organisasi politik
B. Organisasi tata usaha negara
C. Organisasi keuangan
D. Organisasi pertahanan
E. Organisasi kehakiman

Panglima perang yang memimpin perluasan wilayah islam dan menyebrang sampai ke Spanyol adalah…
A. Abdullah bin Umar
B. Musa bin Nushair
C. Tharif bin Malik
D. Yazid bin Mu’awiah
E. Thariq bin Ziyad

Dalam sejarah pembukuan Hadis terjadi atas inisiatif…
A. Muawiyah bin abu sufyan
B. Yazid bin muawiyah
C. Hasan bin ali
D. Umar bin abdul aziz
E. Al walid bin abdul malik

Pada zaman Dinasti Umayyah telah berhasil meletakkan dasar-dasar Hukum Islam yang
berdasar al-qur’an dan pemahaman nalar. Sehingga pada tahab perkembangan pemikiran
Islam, Sebuah Ilmu Hukum di sebut ilmu …
A. Metode
B. Perilaku
C. Fiqih
D. Perbuatan
E. Tarikh

Pada masa khalifah bani umayyah khalifah yang paling akhir ialah…
A. Marwan bin Hakam
B. Marwan bin Muhammad
C. Al Walid II
D. Abdul Malik bin Marwan
E. Yazid bin Walid

Faktor kemunduran Daulah Umayyah adalah, kecuali…
A. Pejabat kerajaan menghambur-hamburkan uang negara
B. Pejabat kerajaan suka bermewah mewahan
C. Sistem monarki yang adil bagi umat Islam
D. Saling menjaga satu sama lain sehingga umat Islam sejahtera
E. Rivalitas politik

Dinamakan Dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin bdul Mutholib,yaitu…Rasulullah.
A. Kakek
B. Paman
C. Adik
D. Kakak
E. Ayah

Daulah Bani Abasiyah, berpusat di kota ….
A. Madinah
B. Mesir
C. Bagdad
D. Damaskus
E. Andalusia

Berikut ini adalah tokoh-tokoh pendiri kekhalifahan Bani Abbasiyah, kecuali…..
A. Muhammad bin Ali
B. Abu Ja’far al-Mansur
C. Abu Abbas as-Saffah
D. Abu Muslim al-Khurasani
E. Abu Bakar as-Sidiq

Masa kejayaan peradaban islam dapat tercapai pada masa pemerintahan kholifah…
A. Abu Jakfar Al mansur
B. Harun Ar Rasyid
C. Abdullah Al Makmun
D. Al muntasir Dillah.
E. Abu Abbas as-Saffah

Salah satu bukti kemajuan budaya masa Bani Abbasiyah munculnya sastrawan dan Budayawan seperti di bawah ini, kecuali…
A. Umar Khayam
B. Tarmidzi
C. Az Zamakhsyari
D. Al Qusyairi
E. Az-Zahrawi

Salah satu arti penting ilmu astronomi bagi kehidupan islam adalah menentukan …
A. Awal waktu berperang
B. Awal waktu bercocok tanam
C. Arah sholat
D. Jadwal pengajian
E. Jadwal perjalanan

Saintis terkemuka pada masa dinasti Bani Abbasiyah yang berjasa dalam menemukan
arah kiblat adalah…
A. Al Battani
B. Ar Razi
C. Al Biruni
D. Al Khawarizmi.
E. Abbas bin Firnas

Saintis terkemuka pada masa dinasti Bani Abbasiyah yang berjasa dalam menemukan
arah kiblat adalah…
A. Al Battani
B. Ar Razi
C. Al Biruni
D. Al Khawarizmi.
E. Abbas bin Firnas

Saintis terkemuka pada masa dinasti Bani Abbasiyah yang berjasa dalam menemukan
arah kiblat adalah…
A. Al Battani
B. Ar Razi
C. Al Biruni
D. Al Khawarizmi.
E. Abbas bin Firnas

Berikut yang masuk ibrah dan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa
bani Abbasiyah adalah….
A. Berkembangnya Ilmu pegetahuan
B. Lahirnya para atlit-atlit olah raga
C. Berkembngnya ekonomi masyarakat
D. Munculnya para ahli politik
E. Lahirnya aliran/sekte Islam

Setelah keruntuhan Daulah bani Umayyah di Damaskus, seorang putra mahkota Bani
Umayah melarikan diri ke Andalusia, yaitu ….
A. Abdullah bin Malik
B. Marwan bin Hakam
C. Abdurrahman Ad-Dakhil
D. Tariq bin Ziyad
E. Al-Mu’tasim

Puncak kejayaan Dinasti Bani Umayah II di Andalusia ditandai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan di Cordoba yang terjadi pada masa kepemimpinan ….
A. Abdurrahman I
B. Abdurrahman II
C. Hisyam III
D. Abdurrahman III
E. Hisyam III

Bangunan di Andalusia yang semula adalah Masjid, dikemudian hari dirubah menjadi
gereja, adalah …..
A. Masjid Granada
B. Masjid Cordoba
C. Masjid Sevilla
D. Masjid Toledo
E. Masjid Al-Hambra

Salat satu istana megah di Andalusia ketika itu adalah ….
A. Istana Yamani
B. Istana Al-Hambra
C. Istana Boko
D. Istana Al-Majriti
E. Istana Al-Zarqali

Nama raja yang pengakhiri Islam di Andalusia adalah ….
A. Raja Abrahah
B. Raja Thomas
C. Raja Christoper
D. Raja Ferdinand
E. Raja Julius

Nama ratu yang pengakhiri Islam di Andalusia adalah ….
A. Ratu Elizabeth
B. Ratu Diana
C. Ratu Isabella
D. Ratu Bilqis
E. Ratu Qidul

Kota terakhir yang direbut oleh nasrani adalah kota ….
A. Sevilla
B. Granada
C. Madrid
D. Toledo
E. Cordova

Yang merupakan salah satu ketupusan nasib terakhir yang diberikan umat muslim di Andalusia yang diberkian oleh penguasa nasrani adalah ….
A. Tetap tinggal di Spanyol secara bebas
B. Tetap tinggal di Spanyol tetapi harus beragama Islam
C. Tetap tinggal di Spanyol tetapi harus beragama Yahudi
D. Hengkang dari Spanyol dengan memeluk agama nasrani
E. Hengkang dari Spanyol dengan tetap memeluk agama Islam

Faktor kemunduran Umat Islam di Spanyol kecuali ….
A. Konflik Islam dengan Kristen
B. Tidak adanya ideologi pemersatu
C. Kesulitan ekonomi dan tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan
D. Keterpencilan artinya jauhnya wilayah tersebut dari pusat Islam (Makkah dan Madinah)
E. Kekuatan Islam yang selalu eksis

Yang menjadi ibrah bagi umat musilim sekarang dengan sejarah Islam di Andalusia adalah
…..
A. Dendam kepada nasrani
B. Bangga Islam pernah berjaya di Spanyol
C. Menyalahkan umat Islam ketika itu yang melakukan perpecahan
D. Mengambil hikmah kemajuan dan kemunduran untuk dikemudian hari
E. Mengambil ilmu pengetahuan umat Islam Andalusia untuk dikembangkan lagi dan menumpas orang nasrani

Itulah beberapa butir SOAL SKI (SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM), semoga bermanfaat bagi anda yang sedang mencari soal ppg akidah akhlak, terimakasih sudah berkunjung di laman intel madrasah